بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Tuesday, February 06, 2007

آی ايــرانــی


Cyrus the Great, Father of Iran and founder of first Persian Empire. Also Known for his first charter of human rights, the Cyrus Cylinder. Born:590 BC




Cyrus the Great, Father of Iran and founder of first Persian Empire. Also Known for his first charter of human rights, the Cyrus Cylinder. Born: 590 BC



آبگيـری ســد سيونــد


ايرانی! آی ايــرانــی!
مغول‌ها و تازيان و همه‌ء قبايل بيابانگرد ويرانگر كه بر اين سرزمين اهورايی تاختند به پاس نيكی اين مرد بزرگ بر آرامگاه او گزندی نرساندند اما افسوس كه تمام تلاش‌ها برای جلوگيری از آبگيری سد سيوند در داخل و خارج ايران بی ‌نتيجه مانده و شمارش معكوس برای آبگيری سد سيوند و نابودی هميشگی آرامگاه كسی كه تا ابد افتخار بشريت است، آغاز شده، اگر نمی‌خواهيد آيندگان ما را به بی لياقتی ياد كنند، اگر نمی‌خواهيد اين لكه‌ء ننگ كه ساخت يك سد اينگونه بخش بزرگی از يادگارها و تمدن هخامنشی را به آب داد تا جاودان بر دامن نسل ما بماند، كاری كن:
نمی‌گويم حاشيه‌‌ء امن خود را به‌خطر بيانداز
نمی‌گويم همچون نياكان دلير و غيرتمند خود جان بر سر باور خويش فدا كن...
تنها يونسكو می‌تواند به سكوت شگفت‌آور خود پايان دهد و پاسارگاد را كه جزو ميراث بشريت به ثبت رسيده نجات دهد.
چند دقيقه وقت بگذار و به پايگاه‌های يونسكو، كه در زير نشانی پست الكترونيك آن‌ها آمده ، متن انگليسی راايميل كن.
بگذار تا بدانند خون رستم و گودرز و سياوش و گيو هنوز در رگ‌های ما جاريست‌ . بگذار تا باور كنند كه آريوبرزن‌ها وبابك‌ها هنوز در اين سرزمين زنده‌اند.

لطفا فقط چند دقيقه از وقت تان را به پاسارگاد دهيد
و اين جملهء ساده و کوتاه را به موسسات زير [+] بفرستيد:



Please save Pasargad The city and mausoleum of Cyrus the Great


*****
Please dedicate a few minutes of your time to pasargad
And send this simple and short sentence to the following organizations:

Please save Pasargad The city and mausoleum of Cyrus the Great


*****
[+]ادامـهء ليست کامل ايميل آدرس ها

1 Comments:

Blogger rewrwer said...

Hello! You have a very nice blog! I'm here to share valuable info with you visit my blog,about Mozilla Firefox web browser.

February 06, 2007  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home