بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Sunday, October 15, 2006

حـلاج


حلاّج (چاپ پانزدهم) منتشر شدپس از مدّت ها تأخیر و انتظار، چاپ پانزدهم کتاب حلاّج منتشر گردید. این چاپ دارای مقدمه ء کامل تری است که دیدگاه های نوین نویسنده را درباره ء
حسین بن منصور حلاّج ارائه می دهـــــــــــد.

إبابک دوستدار

حلاّج (چاپ پانزدهم) ٭ و دیگر کتاب های نویسنده و پـژوهشکــر ژرف انــديش
« علی میرفطــروس » را می توانید از کتابفروشی زیر درخواست نمائیــــــــــــــــد:
انتشارات فروغ (کُلن – آلمان):
Tel: (221) 923 57 07
Fax: (221) 201 98 97
E-Mail: foroughbook@arcor.de

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home