بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Tuesday, September 05, 2006

حکیم ابولقاسم فردوسی


فــردوســی


فــردوســی[+] می گــويــد:


«به یزدان که گر ما خِرَد داشتیم

کجـا ایـن سرانجام بـد داشتیم؟»


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home