بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Tuesday, August 29, 2006

نقد شفاهی ادبیات ایران


[+]اتاق ادبیات و فرهنگ در پال تالک

نقد شفاهی ادبیات ایران، همراه با شعر، موسیقی و ...

برنامه

۵ شنبه ۷ سپتامبر ۲۰۰۶

ساعت ۲۰ به وقت اروپای مرکزی. در نشانی زیر:

; Iran.Adabiat Va Farhang PalTalk [+]

بررسی کتاب
«بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد»

هوشنگ معين زاده و هومر آبراميان و ...


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home