بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Monday, November 17, 2008

گدایی در این بوم و بر ننگ بود

Ferdosi

فـردوسی، کُهـن پيــر فرزانهء سخـن


سروده ای از فرودسی خردمند كه بی شباهت به حال و روز ايران كنونی ما نيست!

در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و راد بود
کز آن، کشور آزاد و آباد بود

بزرگی، به مردی و فرهنگ بود
گدایی در این بوم و بر ننگ بود

از آن روز دشمن به ما چیره گشت
که ما را روان و خرد تیره گشت

از آن روز این خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد

بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از بندگی کردن و زیستن

اگر مایه زندگی بندگیست
دو سد بار مردن به از زندگیست


بر گرفته از «ايران پرس نيـوز» [+] و درود بر مبارز خستگی ناپذير «علی رضا ثقفی» گرامی


Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home