بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Friday, July 25, 2008

تـاجـران فــرهـنــگ


ببيـنيــد، بيـانديشيــد و خود داوری کنيــددرود بر دلاور بانو « پری صفاری » گرامی

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home