بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Wednesday, August 06, 2008

مصــدق: آسيب شنـاسی يک شکست


بانو «پـری صفـاری» از پژوهشگر تاريخ ايران «علی ميرفطروس» و کتـاب «آسيب شنـاسی يک شکست» آخرين کار پژوهشی او سخن می گويــد:





مراکز پخش و فروش كتاب "دکتر محمّد مصدّق؛
آسیب شناسی یک شکست

نوشته دكتر علی ميرفطروس


Forough verlag
Jahn Str. 24
50676 Köln
Germany
Tel :0221 9235707
www.foroughbook.com
foroughbook@gmail.com

Ketab corp
1419 Westwood Blvd
Los Angeles,CA 90024
U.S.A
Tel :(310)477- 7477

Sarayebamdad
10720 Yonge street
Richmond hill- On
L4C 3C9
CANADA
Tel :(905)780 5947




Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home