بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Tuesday, May 19, 2009

جنـگ نفت

شرکت های نفتی باما چه کردند؟
منـوچهــر يـزدیکالبد شکافی روشنفکران نفتی

روشنفکران: پیاده نظام کارتل های نفتی

رضا شاه: آتش به جان انگلیس ها زد


* هرگاه مردمی کمتر از آزادی بر خوردار باشند بیشتر می ترسند و هرجه بیشتر بترسند بیشتر دروغ میگویند و هرجه بیشتر دروغ بگویند بیشتر ستم میکنند و کمتر خواهان آگاهی و دانایی وآزادی و آزاد اندیشی هستند .

ترس از گزمه ها، از اتهامات، از سفره خالی، از فردای تاریک، بر جان مردم خانه کرده و دیوار دفاعی دروغ را روز به روز بلندتر و استوارتر میسازد وبدین روی مردم از خرد ورزی فاصله گرفته اند... و من در این فضای ملول و بی نشا ط تلاشی دیگر را آغاز میکنم ...تا امیدوارانه بر دیوار بلند دروغ تلنگری بزنم....شاید که راهی هر چند ناهموار بسوی حقیقت گشوده گردد. !!!

در کالبد شکافی روشنفکران سیاسی مخالف نظام پیشین و نگاه گذرایی که به پیدایش آنان داشته و سیر حرکت شان در داخل و خارج کشوررا مرور مینمودم – بوی نا مطبوع نفت و تاثیر دلارهای نفتی بر این جریانهای سیاسی شامه ام را بشدت آزار میداد و احساس میکردم شرکت های نفتی جهان چه نقش پر رنگی بر رویدادهای آن عصر واین زمان داشته و دارند و چگونه برخی دولت های ظاهرا دمکرات جهان را با سیاست های خود همسو و هم آهنگ میسازند و با ایجاد فضای رسانه ای گسترده - افکار جهانی را بمباران کرده و شعور روشنفکران سیاسی چپ و راست را در مسلخ شعارهای تو خالی ومزورانه قربانی کرده و می کنند .....

من که خود در کمسیون بودجه مجلس شورای ملی عضویت و حضور داشتم واز در آمد و هزینه کشور بی خبر نبودم – بنا به توصیه رهبر فراکسیون حزب پان ایرانیست سرور محسن پزشکپور – در آمد حاصل از فروش نفت را با حساسیت دنبال میکردم، در نتیجه با داستان کسر بودجه و گستردگی برنامه های عمرانی و فشاری که از این بابت بر دولتها بود و تلاشهایی که از سوی کارشناسان نفت برای ایجاد در آمد بیشترصورت میگرفت آشنایی پیدا کردم و دریافتم که چه جنگ نفس گیری بین کنسر سیوم و پادشاه ایران بر سر استیفای حقوق حقه ایران در جریان است... فشار شاهنشاه متاسفانه سیستم خبر رسانی دوران پهلوی که آلوده به نفوذ عوامل چپ و ناراضیان روشنفکر نما ی راست بود جامعه رااز این مبارزات سرنوشت ساز باخبر نمی ساختند و پادشاه ایران نیز علاقه ای به افشای خبرهای جنگ نفت نداشتند زیرا امید وار بودند که در یک سلسله مذاکرات آرام و بدور از جنجال های سیاسی بهتر میتوان به تفاهم رسید ... ایران بر شرکت های نفتی بیشتر می شد صدای روشنفکران سیاسی در کنفدراسیون ها و مطبوعات غربی و بی بی سی و رادیوهای وابسته به کمونیسسم جهانی رسا تر میگردید و ما از این طریق در می یافتیم که شاهنشاه ایران در این نبرد جهانی چگونه تنها و بی یاور می جنگد.

در سال های 1354 تا1357 [1976 - 1979] که اوج مبارزات دولت ایران با کنسرسیوم نفت بود شرکت های نفتی همه نیروهای داخلی و خارجی خود را برای از پای در آوردن ایران که درفش فرماندهی اوپک را بر دوش داشت به خدمت گرفته بود که متاسفانه پیشاپیش نیروی پیاده نظام شرکت های نفتی، روشنفکران ایرانی قرار داشتند و گمان میکردند دارند شاخ استبداد را می شکنند !!!
ادامــــــــــــه[+]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home