بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Saturday, December 04, 2010


مذهب


برتولت برشتدر آنجا بی ترديد مذهبی هم وجود داشت
كه به ماهی-ها می آموخت
"زندگی واقعی در شكم كوسه-ها آغاز می شود"

دختر كوچولو-ی صاحب-خانه از آقای «كی» پرسيد:

اگر كوسه-ها آدم بودند، با ماهی-های كوچولو
مهربان-تر می شدند؟
آقای «كی» گفت: البته!

اگر كوسه-ها آدم بودند،
توی دريا برای ماهی-ها جعبه-های محكمی می ساختند،
همه جور خوراكی توی آن می گذاشتند،
مواظب بودند كه هميشه پـُر آب باشد.
هوای بهداشت ماهی-های كوچولو را هم داشتند.
برای آنكه هيچوقت دل ماهی كوچولو نگيرد،
گاه-گاه مهمانی-های بزرگ بر پا می كردند،
چون كه؛ گوشت ماهی شاد از ماهی دلگير لذيذ-تر است !
برای ماهی-ها مدرسه می ساختند
وبه آنها ياد می دادند
كه چه جوری به طرف دهان كوسه شنا كنند
درس اصلی ماهی-ها اخلاق بود
به آنها می قبولاندند
كه؛ زيبا-ترين و باشكوه-ترين كار برای يك ماهی اين است
كه؛ خودش را در نهايت خوشوقتی تقديم يك كوسه كند
به ماهی كوچولو-ها ياد می دادند كه چطور به كوسه-ها معتقد باشند
و چه جوری خود را برای يك آينده زيبا مهيا كنند
آينده-يی كه فقط از راه اطاعت به دست می آيد!

اگر كوسه-ها آدم بودند،
در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت:
از دندان كوسه تصاوير زيبا و رنگارنگی می كشيدند،
ته دريا نمايش-نامه به روی صحنه می آوردند كه در آن ماهی كوچولو-های قهرمان
شاد و شنگول به دهان كوسه-ها شيرجه می رفتند.
همراه نمايش، آهنگ-های محسور كننده-يی هم می نواختند كه بی اختيار
ماهی-های كوچولو را به طرف دهان كوسه-ها می كشاند.

در آنجا بی ترديد مذهبی هم وجود داشت
كه به ماهی-ها می آموخت
"زندگی واقعی در شكم كوسه-ها آغاز می شود"

برتولت برشت

کاریکاتور از «مانا نیستانی»

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home