بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Thursday, November 25, 2010


در بزرگداشتِ آزاد-منشی و داد-خواهی‌-ی بابک خرّمدین!

مــردو آنـاهيـد
سپتامبر 2002


بابک هنوز خرّم و با فر ِ خرّمیست
بابک هنوز زنده ز مینوی مردُمیست
بابک هنوز گرمی جان در درون ماست
بابک هزار سال دگر مهر و زندگیست

بابک دوباره زآتش سیمرغ جان گرفت
بابک فراز قله-‌ی دل آشیان گرفت
بابک که دین خرّم و فرخ نهاد اوست
بابک ز زال و رستم دستان نشان گرفت


او تخم آتش است و روینده در زمان
او موج سرکش است و جوینده در نهان
او چون سیاوش است که می روید از زمین
آوای دلکش است و کاونده در روان

فرهنگ را ز داد سرافراز آوریم
سیمرغ را دوباره به پرواز آوریم
در بند اهرمن همه آزاد-گان شدند
چنگ رهایی از سروش به آواز آوریم


Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home