بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Sunday, December 05, 2010


شریعت اسلام یا حقوق بشر


مـردو آناهيــد
شریعت اسلام یک جهان بینی نیست که در ماده-ی 18 «منشور جهانی حقوق بشر»، به آن مفهوم اشاره شده است. شریعت اسلام در بر گیرنده-ی احکام برده-داری است که در آنها، بشر، بردگان "الله" هستند، همه-ی مردمان عبد ِ "الله" و مجبور به اطاعت از اوامر او هستند. در شریعت کسانی که بردگی-ی "الله" را نپذیرند، گناهکار و نادان خوانده شده-اند، دستکم، آنها به کناره-ی اجتماع رانده می‌ شوند.

شگفتا، بسیار کسانی در پیرامون پدیده-ای، که آن را نمی‌ شناسند، گفتگو می‌ کنند. افزون بر این از گفتار آنها، هیچگاه پرسشی، برای شناخت آن پدیده، شنیده نمی‌ شود. شاید آنها می‌ پندارند، که با یک پرسش، نا آگاهی-ی آنان آشگار می‌ شود و دیگر در انجمن فرهیختگان به شمار نمی‌ آیند.
یکی از این پدیده-های سرشناس و گریزپا "منشور جهانی حقوق بشر" است.
همگان انسانند و همگی آزاد زاییده شده-اند. در این زمان که "سخن-ها به کردار بازی شده-اند" هر کس، که در ستایش منشور حقوق بشر سخن براند، آزادیخواه پنداشته می‌ شود. با این وجود، بیشتر این کسان نمی‌ دانند که آنها از چه پدیده-ای با چه درون مایه-ای سخن می‌ گویند.
بی گمان برخی از آنها هم با منشور جهانی حقوق بشر آشنایی دارند؛ ولی این آگاهی نشان آن نیست که آنها درون مایه-ی منشور را به درستی در خود گواریده یا به راستی آن را پذیرفته-اند. ادامـــه[+]

*****

«منشور جهانی حقوق بشر» و نوشته-هایی از مــردو آنـاهیــد

پرسش آذرخش خرد است نه نشان نادانی[+]
۲۰ آذر ۱٣٨٨ - ۱۱ دسامبر ۲۰۰۹
http://www.derafsh-kaviyani.com/parsi/porsesh-az-khod.pdf
*****
[+]پاداش واژگون در منشور حقوق بشر
۱۰ مهر ۱٣٨۶ - ۲ اکتبر ۲۰۰۷
http://www.derafsh-kaviyani.com/parsi/padashevazhgun.pdf
*****
آیا هر مردمی سزاوار حقوق بشر است؟[+]
۲۴ مرداد ۱٣٨۵ - ۱۵ اوت ۲۰۰۶
http://www.derafsh-kaviyani.com/parsi/sezavareadam.pdf
*****
پرورش اژدها در آستین حقوق بشر[+]
۱۷ بهمن ۱٣٨۴ - ۶ فوريه ۲۰۰۶
http://www.derafsh-kaviyani.com/parsi/azhdaha.pdf
*****

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home